Redakcja

Wydawca: Fundacja “Źródło” Kraków
Redaktor naczelny: Adam Kisiel
Redaktorzy: Janusz Kawecki
Agnieszka Bialik
Teresa Król
Wanda Półtawska
Jarosław Szarek
Bożena Weber
Jadwiga Wronicz
Antoni Zięba
Asystenci kościelni ks. Jan Olszewski
ks. Roman Sławeński
Adres redakcji: Redakcja TRK “Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków
tel./fax: 124232257
Łamanie i wyciągi barwne: Degraf S.C.
Druk: RR Donnelley Europe
ul. Obrońców Modlina 11
30-733 Kraków
Członek Polskiej Izby Druku

Redakcja nie zwraca artykułów niezamówionych i zastrzega sobie prawo
skracania nadesłanych materiałów oraz zmiany tytułów. Autor powinien załączyć do artykułu oświadczenie, że tekst jest jego autorskim opracowaniem i nie narusza praw osób trzecich.Wyświetl większą mapę

 

Comments are closed.