Słowo kapłana

Kościół naszym domem (14)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W czasie Przemienienia na górze, z nieba odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9,7). Synem umiłowanym jest Chrystus, który ukazał trzem Apostołom – Piotrowi, Jakubowi i Janowi – cząstkę swej chwały. Umocnił swoich uczniów na dzień próby, kiedy będą przeżywać mękę i śmierć swojego Mistrza.
Każdy uczeń Chrystusa może do siebie odnieść słowa: Syn umiłowany. Jesteśmy, jako stworzeni przez Boga i odkupieni, umiłowanymi dziećmi Boga.
„Jego słuchajcie” – to znaczy, codziennie, indywidualnie i we wspólnocie, starajmy się poznać Boże słowo, przyjąć je z wiarą i z pomocą Bożej łaski wolę Bożą wypełniajmy.
Obecnie często podkreśla się rolę sumienia, indywidualnego odczucia, często słyszymy o tolerancji i o tym, że zasady moralne zmieniają się w zależności od okoliczności, tradycji, uwarunkowań historycznych.
Subiektywizm, czyli postawa podkreślająca to, że najważniejsze jest sumienie w nazwaniu, co jest dobre, a co złe, jest groźny w każdej dziedzinie, ale szczególnie w małżeństwie i rodzinie.
Uczeń Chrystusa kształtuje swoje sumienie według nauki Pisma Świętego, zgodnie z Urzędem Nauczycielskim Kościoła, modląc się indywidualnie i we wspólnocie, aby światło Ducha Świętego pomogło rozeznać Boże wymagania w konkretnej sytuacji.
Groźną przeszkodą w przyjmowaniu Bożego słowa i w budowaniu wspólnoty rodzinnej jest chciwość. O niszczącej sile chciwości mówi historia narodów, społeczeństw, rodzin i konkretnych osób. Skupienie się na rzeczach materialnych – na krótką metę – może robić wrażenie, że pieniądz jest siłą, która jednoczy. Stawianie dóbr doczesnych na szczycie wartości niszczy wnętrze człowieka i relacje międzyludzkie, także w rodzinie.
Pan Jezus wiele razy mówił o destrukcyjnej sile chciwości. Walka o pieniądze, podział dóbr, była i jest często przyczyną konfliktów, podziałów, zdrad. Stawianie Boga na pierwszym miejscu, umiejętność dzielenia się z bliźnimi, wrażliwość na biedę i cierpienie drugiego łączą ludzi. Pan Jezus mówi: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości…” (Mt 6,33); „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
„Co jest potrzebą największą?… dla człowieka, dla ludzkich wspólnot… Ważniejszym jest być niż mieć. Ważniejszym jest, kim się jest, niż to, ile się posiada” (bł. Jan Paweł II, Lubaczów, 3 czerwca 1991 r.).

Propozycja postanowienia

Czy w rodzinie rozmawiamy, choćby raz w miesiącu, ile pieniędzy przekażemy biednym, może – ubranie, jedzenie, książkę, na którą biednych nie stać? Czy w te rozmowy i decyzje włączamy dzieci?

Comments are closed.