Tydzień liturgiczny


KS. ROMAN SŁAWEŃSKI

Czwarty tydzień Wielkiego Postu 19–24 III 2012

Poniedziałek

2 Sm 7,4–5a.12–14a.16;
Rz 4,13.16–18.22; Mt 1,16.18–21.24a

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP

Słowo Boże: Wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności (…) On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.
Rzeczywiście Salomon wzniósł podziwianą przez wielu świątynię. Lecz świątynia jerozolimska była tylko zapowiedzią tej świątyni, którą dziś stanowi Jezus i Jego Kościół. Nasza wiara w Kościół poddawana jest mocnej próbie. Łatwo jest stawać jakby z boku i obserwować, jak Kościół poradzi sobie z kolejnym problemem. Trudniej jest zrozumieć i ponieść swoją część odpowiedzialności za wspólnotę Chrystusowych uczniów.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, spraw przez jego wstawiennictwo, aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata.

Wtorek

Ez 47,1–9.12; J 5,1–3a.5–16

Słowo Boże: Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.
Wody wypływające ze świątyni niosą uzdrowienie wszelkiemu stworzeniu. I nie ma choroby, której by nie przemogły. Wody te zapewniają także owocowanie każdemu drzewu i każdej roślinie. Ten obraz ukazuje działanie łaski sakramentalnej, która jak niewyczerpany strumień wypływa z Kościoła, by nieść pomoc każdemu, kto cierpi z powodu grzechu, swej słabości, zniechęcenia czy zagubienia. Nie wolno odciąć się od tego uzdrawiającego strumienia, bo kolejne choroby ducha atakują.
Modlitwa dnia: Miłosierny Boże, niech okres pokuty i modlitwy przygotuje serca Twoich wiernych, aby mogli godnie przeżyć misterium paschalne i przekazać światu radosną nowinę o zbawieniu.

Środa

Iz 49,8–15; J 5,17–30

Słowo Boże: Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie!
O ojcowskiej miłości Boga Ojca słyszymy wielokrotnie. Tymczasem, przez Izajasza, Bóg odsłania mniej znane oblicze swej miłości. Jest to miłość większa od matczynej, pełna czułości, wierna, zatroskana o przyszłość, bezwarunkowa. Matczyna miłość Boga – tak dyskretna w swym czuwaniu nad naszym losem – wciąż jeszcze wymaga odkrycia. Rani ją nasze niedowierzanie, nasza pretensja czy oskarżenie o obojętność. To wspaniałe: Bóg kocha jak ojciec i matka zarazem.
Modlitwa dnia: Boże, Ty nagradzasz sprawiedliwych, a pokutującym grzesznikom udzielasz przebaczenia, wysłuchaj nasze błagania i udziel nam odpuszczenia grzechów, które wyznajemy.

Czwartek

Wj 32,7–14; J 5,31–47

Słowo Boże: Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Boga swego, Pana, i mówić: „Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej?”.
Mógł Mojżesz przystać na propozycję Boga i zgodzić się na zniszczenie ludu, który zdradził swego Stwórcę. Mógł dać początek nowemu ludowi. A jednak zaczął gorąco wołać do Boga o miłosierdzie. I Pan wysłuchał tej błagalnej modlitwy za cały naród. Można dziś oburzać się na wiele grup ludzkich, które sprzeniewierzają się Bogu i domagać się, by ludzie zostali ukarani. Ale czy Pan tego oczekuje? Czy nie liczy raczej na nasze wstawiennicze błaganie, dokładnie za każdym, kto błądzi?
Modlitwa dnia: Pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, niech Twoi słudzy oczyszczeni przez pokutę i uświęceni przez pełnienie dobrych uczynków, wiernie zachowują Twoje przykazania, aby z czystym sercem mogli obchodzić święta wielkanocne.

Piątek

Mdr 2,1a.12–22; J 7,1–2.10.25–30

Słowo Boże: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów.
Trzeba mieć odwagę, by pozostać sprawiedliwym. Trzeba mieć odwagę, by nie ulec pokusie kompromisu z nieuczciwością. By pozostać nieprzekupnym. By zachować własne zdanie. By nie utracić trzeźwego osądu rzeczywistości. By być zdolnym iść pod prąd. By zachować szacunek wobec prawa Bożego i ludzkiego. By nie skusić się łatwizną. Jednym słowem: trzeba mieć odwagę, by godnie żyć.
Modlitwa dnia: Boże, Ty udzielasz duchowej pomocy słabym ludziom, spraw, abyśmy z radością przyjęli łaskę odnowy i świadczyli o niej przez gorliwe życie.

Sobota

Jr 11,18–20; J 7,40–53

Słowo Boże: Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada sumienie i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam swoją sprawę.
Zachować pokój serca w niepowodzeniach, w prześladowaniach, w chwili nadużycia naszej dobroci i życzliwości. Czy to możliwe? Tak, jeśli wierzymy w sprawiedliwość ostateczną. Jeśli potrafimy zaufać Bogu, dla którego nie jest tajne żadne ludzkie sumienie, który nie pozostawi bez nagrody najmniejszego dobra i nie zgadza się na najmniejsze zło. Jeśli potrafimy Bogu pozostawić wymierzenie sprawiedliwości.
Modlitwa dnia: Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami, bo bez Twojej pomocy nie możemy się Tobie podobać.

Comments are closed.