Słowo kapłana

Kościół naszym domem (18)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Św. Jan, gdy razem ze św. Piotrem przybył do grobu, z którego Chrystus zmartwychwstał, widząc leżące płótna i chustę, która była na głowie Zbawiciela, uwierzył. Po latach, pisząc Ewangelię, zanotował krótko swoje przeżycie w poranek wielkanocny: „Ujrzał i uwierzył” (J 20,8).
Z Chrystusem „umarliście – pisał św. Paweł – i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu… Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze” (Kol 3,1–3).
Co to znaczy dla małżeństwa i rodziny: „szukać tego, co w górze”, „dążyć do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”? Sam Pan Jezus mówi: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości” (por. Mt 6,33).
Każdy z osobna i rodzina jako wspólnota ma szukać nade wszystko chwały Bożej i woli Bożej. Wtedy odnajdzie prawdziwe dobro dla siebie, dla małżonka i rodziny. Życie codzienne, decyzje, jakie podejmujemy – to ustawiczny egzamin z tego, co dla nas ważniejsze. Co jest najważniejsze: czy dobra materialne, sukces doczesny, przyjemność, czy rozwój duchowy, unikanie grzechu, zasługiwanie na niebo?
W szukaniu „tego, co w górze” wielką przeszkodą jest siódmy z grzechów głównych – lenistwo. Zazwyczaj – słysząc to słowo – myślimy o niechęci do pracy, o niedokładnym, niesumiennym wypełnianiu obowiązków. To jest zło moralne. Ale groźniejsze dla człowieka i dla wspólnoty rodzinnej jest „lenistwo w służbie Bożej”. Szatan wykorzystuje skłonność człowieka do wygody, niechęć do poświęcenia, ofiary, rezygnacji z tego, co trudne. To duchowe lenistwo objawia się w opuszczaniu modlitwy, Mszy świętej, w odkładaniu spowiedzi, w lekceważeniu postu, umartwienia, w niedostrzeganiu potrzeb – materialnych i duchowych – w rodzinie, w dawaniu dzieciom przykładu wyrzeczenia i ofiarnej miłości. Wszyscy w rodzinie powinni siebie mobilizować, a nawet upominać, by lenistwo było – z pomocą Bożą – przezwyciężane.
„Nieodzowna jest wielka praca dla kształtowania duchowości małżeństwa, moralności i życia duchowego małżonków. Sakrament zawiera w sobie wyraźne zobowiązania: wierność, miłość, uczciwość” (bł. Jan Paweł II, Szczecin, 11 czerwca 1987 r.).

Propozycja postanowienia
Przykładem wykrzywienia świętowania i przykładem lenistwa jest stawianie na pierwszym miejscu poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę, a nie spowiedź, Rezurekcję i pojednanie z bliźnimi. Porozmawiajmy o tym! n

Comments are closed.