Tydzień liturgiczny


KS. ROMAN SŁAWEŃSKI

Czwarty Tydzień Wielkanocny 30 IV – 5 V 2012

Poniedziałek

Dz 11,1–18; J 10,1–10

Słowo Boże: Jeżeli więc Bóg udzielił im (poganom) tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwić się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli.
Trudno było Apostołom zrozumieć, że Bóg powołał do zbawienia także pogan. To były miesiące, lata refleksji, dyskusji i co najważniejsze, działania Stwórcy, by wyrwać ludzi z utartych schematów myślenia. Dziś nadal konsekwentnie przyjęta wiara, poniekąd, przymusza nas do przekraczania wcześniej uznanych rozwiązań, bo Bóg chętnie prowadzi nas w nowe obszary zadań.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu, osiągnęli wieczne szczęście.

Wtorek

Dz 11,19–26; J 10,22–30

Słowo Boże: Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary.
Działanie łaski Bożej w człowieku staje się źródłem radości i prowadzi do umocnienia na drodze wiary. Gdy dziś trwa niemilknąca propaganda niewiary (nieliczenia się z Bogiem i Jego prawem), warto zauważać każde dobro, które objawia moc łaski Bożej. Nie szukajmy sensacji i nie kierujmy swego zainteresowania ku złu. Raczej odkrywajmy dobro i ukazujmy jego moc.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy obchodząc zmartwychwstanie Chrystusa, w pełni przeżywali radość z naszego zbawienia.

Środa

Dz 12,24–13,5a; J 12,44–50

Słowo Boże: Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: „Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem”.
Przykład Apostołów pokazuje, że warto także sięgnąć do najprostszych środków, by otworzyć swoje serce na łaskę Ducha Świętego. Ogromny potencjał duchowy tkwi bowiem w modlitwie i poście. Praktykowanie ich nie należy do zadań łatwych, bo przecież oznacza zmaganie się z przywiązaniem do przyjemności i upodobaniem do własnej korzyści. Lecz nie ma innej drogi, by wzrastać duchowo.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Atanazego, biskupa, na obrońcę wiary w Bóstwo Twojego Syna, spraw, abyśmy dzięki jego nauce i opiece coraz lepiej Ciebie poznawali i goręcej miłowali.

Czwartek

Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab
Kol 1,12–16; J 19,25–27
UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

Słowo Boże: Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną.
Maryja-Niewiasta rodzi Zbawiciela, a szatan nigdy nie przestawał walczyć, aby zniweczyć Jej dzieło. Dziś Kościół-Dziewica rodzi swoje dzieci mocą Chrztu świętego, a szatan nie rezygnuje – każde z dzieci Kościoła pragnie wciągnąć w swoje sieci. Ten przeciwnik człowieka nie zwykł rezygnować z walki o człowieka. A nam nie wolno rezygnować z opieki Kościoła-Dziewicy i wstawiennictwa Maryi-Dziewicy.
Modlitwa dnia: Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju.

Piątek

Dz 13,26–33; J 14,1–6

Słowo Boże: Nie uznali Jezusa i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił…
Jeśli Paweł mówi o błędach tych, którzy odrzucili Jezusa, to nie czyni tego, by napiętnować i oskarżać. Pragnie, by przykład tak wielkiego błędu, który popełniła żydowska elita, nie został powtórzony przez innych, przez kolejne pokolenia. My również słuchamy proroków i spoglądamy na Sprawiedliwego, w którym nie ma śladu winy. A jednak Go odrzucamy i skazujemy… Trzeba nam znów dziś przyjąć naukę o zbawieniu.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, przez wstawiennictwo świętego Floriana, męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów.

Sobota

Dz 13,44–52; J 14,7–14

Słowo Boże: Zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.
Miłosierdzie Boże obejmuje wszystkich, jednakże gdy odrzucimy wezwanie do przemiany życia, zmarnujemy dar, który Bóg przygotował od założenia świata. Zazdrość zamknęła serca Żydów w Antiochii na słowo Boże. W naszym życiu każdy grzech i każde złe upodobanie ograniczają naszą zdolność przyjęcia słowa Bożego. Ograniczają tym samym zdolność radowania się miłością Stwórcy.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez Chrzest święty dałeś nam nowe życie, umacniaj w nas działanie wielkanocnego Sakramentu, abyśmy przy pomocy Twojej łaski przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia i osiągnęli radość wieczną.


Comments are closed.