Słowo kapłana

Kościół naszym domem (22)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym… Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę… Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami” (J 15,1 n.).
Pan Jezus uczy nas o Królestwie Niebieskim w różnych przypowieściach, porównaniach, obrazach. Każda przypowieść przybliża nam Bożą prawdę pod innym kątem. Nie można absolutyzować jednego obrazu, pomijając inne. To samo dotyczy porównań odnoszących się do Pana Jezusa. Są tacy wierzący, którzy do Pana Jezusa odnoszą obraz króla, pomijając inne porównania: pasterz, brama, droga, czy krzew winny.
Obraz krzewu winnego i latorośli, czyli gałązek, mówi o ścisłym, życiodajnym związku wierzących z Panem Jezusem. Ta ścisła więź ma źródło w krzyżowej śmierci Zbawiciela i urzeczywistnia się w Chrzcie świętym. Zjednoczenie z Bogiem, które nazywamy łaską uświęcającą, jest darem miłosierdzia Bożego. A jednocześnie każdy z nas jest odpowiedzialny za tę więź z Bogiem. Pan Jezus wzywa: „Trwajcie we Mnie…” (w. 4).
W Sakramencie Małżeństwa Pan Jezus umacnia mężczyznę i kobietę w jedności z Bogiem w Trójcy Świętej, a także jednoczy mężczyznę i kobietę nierozerwalnym, trwałym oraz życiodajnym sakramentem. Łaska Sakramentu Małżeństwa jest wielkim darem dla każdego z małżonków, dla ich małżeństwa i dla rodziny, która się rodzi na fundamencie tego Sakramentu. Dar Boży, umacniający małżonków do wypełnienia ich powołania, jest wymagający. Od małżonków, od każdego z członków rodziny zależy, czy nie staną się uschłą gałęzią, czyli od każdego zależy, czy będzie żył w stanie łaski uświęcającej. Zadaniem na całe życie jest miłość, wierność, troska o trwałość związku. Zadaniem rodziców, ich powołaniem, jest przyjąć wielki dar, jakim jest dziecko.
Pan Jezus przypomina nam, że jesteśmy słabi, grzeszni i potrzebujemy Jego pomocy. „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5).
„Czy małżonkowie pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu… sam Chrystus zobowiązał się być z nimi?” – pytał bł. Jan Paweł II (Łomża, 4 czerwca 1991 r).

Propozycja postanowienia

Rozważmy przypowieść o winnym krzewie i słowa św. Jana: „nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3,18).

Comments are closed.