Tydzień liturgiczny

KS. ROMAN SŁAWEŃSKI

Dwudziesty czwarty tydzień zwykły 17–22 IX 2012

Poniedziałek

1 Kor 11,17–26.33; Łk 7,1–10

Słowo Boże: Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”.
Eucharystia – sakrament miłości bez granic. Ofiara za zbawienie każdego człowieka. Dar obecności, która staje się umocnieniem w drodze przez doczesność. Świętowanie Eucharystii przynosi także poważne wyzwanie. Jest nim zobowiązanie do jedności i miłości. Nie mamy prawa uczestniczyć w Eucharystii, jeśli we wspólnotę wnosimy rozłam.
Modlitwa dnia: Boże, Ty obdarzyłeś świętego Roberta, biskupa, wielką wiedzą i męstwem dla obrony wiary Twojego Kościoła, spraw przez jego wstawiennictwo, aby Twój lud zachował tę wiarę nienaruszoną.

Wtorek

Mdr 4,7–15 lub 1 J 2,12–17; Łk 2,41–52

ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Słowo Boże: Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pospiesznie wyszedł spośród nieprawości.
Wielość lat nie przesądza o osiągniętej mądrości. Ta bowiem jest darem Boga, a Bóg znajduje upodobanie w sercach prostych i ufających Jego miłosierdziu. Współczesne mędrkowanie, choć stroi się w dostojne szaty naukowych dywagacji, niewiele ma wspólnego z prawdziwą mądrością. Bo prawdziwą mądrość można spotkać tam, gdzie ludzkie serce zachowuje dziecięcą prostotę w pojmowaniu spraw Bożych.
Modlitwa dnia: Boże, Ty wśród wielu cudów Twojej mądrości obdarzyłeś świętego Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w młodzieńczym wieku, spraw, abyśmy za jego przykładem wykorzystywali czas na gorliwą pracę i z zapałem dążyli do wiekuistego pokoju.

Środa

1 Kor 12,31–13,13; Lk 7,31–35

Słowo Boże: Starajcie się o większe dary, a ja wam wskaże drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
Co jest najcenniejszym charyzmatem człowieka wierzącego? Miłość. Bo miłość przenika każdy inny charyzmat i prowadzi na szczyty sukcesu, spełnienia, dojrzałości. Jest szczytem ludzkich możliwości. I nie może być inaczej, skoro Bóg jest miłością. Wezwani przez Miłość, kroczymy drogą miłości ku pełni.
Modlitwa dnia: Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia.

Czwartek

1 Kor 15,1–11; Łk 7,36–50

Słowo Boże: Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.
Bogactwo łaski Bożej zobaczymy tak naprawdę dopiero po tamtej stronie życia. I wówczas również odkryjemy, jak wielu spośród Bożych darów nie umieliśmy przyjąć. A mimo to Bóg nie zrażając się naszą nieporadnością kołatał do naszego serca i szukał sposobu, by nas skłonić do przyjęcia Jego daru. Warto każdego dnia prosić, by Jego dar dla nas nie był daremny.
Modlitwa dnia: Boże, Stwórco i Zbawicielu wszystkich narodów, Ty wezwałeś do wiary naród koreański i umocniłeś go przez chwalebne męczeństwo świętych Andrzeja, Pawła i Towarzyszy, spraw, abyśmy za ich przykładem i wstawiennictwem aż do śmierci trwali w Twojej nauce.

Piątek

Ef 4,1–7.11–13; Mt 9,9–13

ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA EWANGELISTY

Słowo Boże: Każdemu zaś z nas została dana łaska (…). I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami…
Sercem ludzkim targają dwa odmienne dążenia. Chętnie podkreślamy swoją odrębność i niepowtarzalność. Równocześnie żywimy głębokie przekonanie o równości wszystkich ludzi. Mądrość Boża wskazuje piękne rozwiązanie powyższego napięcia. Oto wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca. A przecież każdy z nas otrzymuje inne zadanie do wykonania. Bóg potrafi objąć każdego pełnią miłości i wskazać każdemu właściwą mu drogę.
Modlitwa dnia: Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na Apostoła, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy Nim trwali.

Sobota

1 Kor 15,35–37.42–49; Łk 8,4–15

Słowo Boże: Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe.
Już sama obserwacja procesów życiowych prowadzi nas do głębokiego szacunku wobec możliwości samej natury. A czy można precyzyjnie opisać proces duchowej przemiany naszych ciał fizycznych poprzez zmartwychwstanie? Wierzymy, że Bóg z naszych ułomnych wysiłków, podjętych w doczesności, utka wiecznie trwałą tkankę naszej osoby. Lecz cóż się stanie, gdy nawet tych ułomnych wysiłków nie złożymy w ręce Boga?
Modlitwa dnia: Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia.

Comments are closed.