Słowo kapłana

Kościół naszym domem (43)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17) – to pytanie, postawione Panu Jezusowi przez młodego człowieka, jest najważniejsze. Jest to pytanie, które winna stawiać – jako wspólnota – każda rodzina. A w rodzinie to pytanie winni stawiać sobie poszczególni jej członkowie.
Pan Jezus wskazał na przykazania, jako drogę do życia wiecznego: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości” – odpowiedział pytający. Wtedy Pan Jezus zaproponował mu, by rozdał swój majątek ubogim. „Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mk 10,20-21). Ten człowiek nie był gotowy, aby przyjąć Jezusowe wezwanie. „Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości” (Mk 10,22).
Jakie wnioski może wyciągnąć z tej rozmowy rodzina, małżonkowie i każdy chrześcijanin?
Drogą do zbawienia, które jest darem Bożym, są przykazania. W rodzinie zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, uczą się przyjmować Dekalog jako wyraz ojcowskiej miłości Boga wobec człowieka. Dzieci od najmłodszych lat wzrastają w atmosferze szacunku dla Bożego słowa, jakimi są przykazania. Obecnie podważa się Boże przykazania. Tym bardziej w rodzinie musi być formacja do posłuszeństwa Bogu i Jego woli.
W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny… zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12). Te słowa dotyczą całego Objawienia, którego częścią są przykazania. A więc Dziesięć Przykazań – to Boże, skuteczne, ostre, osądzające pragnienia i myśli serca. Przykazania Boże pomagają nam pamiętać, że „wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek” (Hbr 4,13).
Dekalog powinien być częścią codziennej, rodzinnej modlitwy. Powtarzanie – każdego dnia – przykazań Bożych, jest kształtowaniem sumienia, jest nieustannym wezwaniem do nawrócenia, jest umocnieniem do dawania świadectwa o przykazaniach, które są drogą do życia wiecznego.
„Wybrał Bóg miejsce na pustyni: Górę Synaj – i wybrał lud, któremu powierzył swe przykazania: Mojżesza (…) Dekalog (…) został potwierdzony w Ewangelii jako moralny fundament Nowego Przymierza we krwi Chrystusa” (bł. Jan Paweł II, Koszalin, 1 czerwca 1991 r.).

Propozycja postanowienia
Propozycja postanowienia
Czy w naszej rodzinie odmawiamy (jak często?) Dziesięć Przykazań?

Comments are closed.