Słowo kapłana

Kościół naszym domem (45)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że „Mojżesz tak powiedział do ludu: … Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Pwt 6,4–5). Gdy jeden z uczonych wPiśmie zapytał
Pana Jezusa, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań, usłyszał, że jest nim przykazanie miłości Boga nade wszystko i we wszystkim. Pan Jezus dodał: „drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,31). Co znaczy miłować Boga? Znaczy: „Słuchaj i pilnie przestrzegaj… zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać” (Pwt 6,2.4).
Każdy człowiek indywidualnie słucha, wypełnia i każdy odpowie przed Bogiem za to, czy kochał Boga „całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”.
W rodzinie słuchanie ma też charakter wspólnotowy. W każdym społeczeństwie,
ale szczególnie w małżeństwie i rodzinie, wypełnianie Bożych przykazań
ma charakter społeczny. Słowem, przykładem i upomnieniem pomagamy
sobie wzajemnie, by poznać i wypełnić Bożą wolę. Niekiedy to wyraża się w propozycji:
„stoisz przed ważną decyzją, masz trudny problem, pomódlmy się wspólnie o Boże światło i Bożą pomoc”. Pan Jezus przypomina, że zachowywanie Jego nauki jest świadectwem
miłości: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę” (J 14,23).
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,31). Miłość Boga
wyraża się w szczególny sposób w miłości bliźniego. W Starym Testamencie miarą tej
miłości był sam człowiek: „jak siebie samego”. W Nowym Testamencie sam Pan Jezus
jest miarą i wzorem: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem” (J 15,12).
Odkrywanie – wciąż i w każdej sytuacji – jak Pan Jezus kocha mego męża,
moją żonę, moje dziecko, moją teściową, to zadanie wciąż aktualne. W miłowaniu Boga ponad wszystko i w miłowaniu bliźniego pomaga częsta myśl o przemijaniu, śmierci, sądzie,
wieczności. Będziemy sądzeni z miłości do człowieka potrzebującego: „Byłem
głodny… cokolwiek uczyniliście… Mnieście uczynili” (Mt 25,31–40).
„Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym…
Kościół… nie tylko głosi z miłością, ale i ze stanowczością objawioną naukę dotyczącą
małżeństwa i rodziny” (bł. Jan Paweł II, Szczecin, 11 czerwca 1987 r.)

Propozycja postanowienia

Modlitwa za zmarłych – nie tylko w listopadzie – jest drogą do Boga i szkołą miłości w rodzinie.

Comments are closed.