Pasterskie nauczanie

Betlejemskie Światło Pokoju

Ks . Kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Drogie harcerki, drodzy harcerze, przyjmując dziś Betlejemskie Światło Pokoju i niosąc dalej to Światło, angażujecie się w szlachetną i wymowną inicjatywę. To światło dotarło do nas z Ziemi Świętej, z ziemskiej ojczyzny Jezusa, gdzie On się narodził w Betlejem i gdzie dorastał w Nazarecie, gdzie głosił nadejście królestwa Bożego, gdzie uzdrawiał i wlewał w ludzkie serca nadzieję. W Ziemi Świętej Jezus cierpiał, został ukrzyżowany i zmartwychwstał dla nas, dla naszego zbawienia. Światło Betlejemskie jest symbolem pokoju, bo Jezus, narodzony w Betlejem z Maryi Panny, jest symbolem prawdziwego pokoju. On pojednał Boga z człowiekiem, niebo z ziemią. On,  wyprowadzając nas z mrocznej krainy grzechu i śmierci, przywrócił w naszych sercach Boży pokój, będący podstawą wszelkiego pokoju na świecie. Dziś usłyszeliśmy pełne nadziei słowa św. Pawła z jego Listu do Filipian: „A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 3, 18). Życzę wam i o to się modlę w tej Eucharystii, aby Boży pokój gościł zawsze w waszych sercach.

Fragment homilii wygłoszonej w Bazylice Mariackiej,
Kraków, 16 XII 2012 r.

Comments are closed.