Tydzień liturgiczny

OKRES BOŻEGO NARODZENIA 7–12 I 2013

Poniedziałek

1 J 3,22–4,6; Mt 4,12–17.23–25

Słowo Boże: Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Można mówić w sposób natchniony bez natchnienia Bożego. Przecież każdy demagog przemawia z mocą i ekspresją. Dopiero z czasem spostrzegamy, że zostaliśmy wyprowadzeni na bezdroża. Trzeba badać duchy przy pomocy jasnych kryteriów. A są nimi wiara w Jezusa i wzajemna miłość. Kto trwa w zjednoczeniu z Jezusem, kto zabiega o dobro wspólnoty, o miłość i miłosierdzie, ten staje się wiarygodnym nauczycielem wiary.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, niech blask Twojej chwały oświeci nasze serca, abyśmy mogli przez ciemności tego świata dojść do krainy wiecznej światłości.

Wtorek

1 J 4,7–10; Mk 6,34–44

Słowo Boże: Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Do Nazaretu, do niczym niewyróżniającego się domu przyszedł anioł.I wówczas Syn Boga wstąpił w łono Kobiety. Minęło kilka miesięcy i w wiosce narodziło się Dziecię. Mesjasz ukazał się ludzkim oczom. Miłość zstąpiła na ziemię. Miłość przyjęła kształt Niemowlęcia. Miłość spojrzała w oczy człowiekowi, w moje oczy. Znajdzie w nich obojętność czy zachwyt? Niepokój czy akceptację? Zniechęcenie czy zapał?

Modlitwa dnia: Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, przekształcił nas wewnętrznie.

Środa

1 J 4,11–18; Mk 6,45–52

Słowo Boże: Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim (…). W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Myśmy poznali i uwierzyli – mówi Ewangelista Jan. Czyśmy poznali? Czyśmy uwierzyli? Czyśmy wyzbyli się lęku? Czy trwamy w Bogu? Czy Bóg trwa w nas?… Oto rodzi się szereg fundamentalnych pytań, a każde z nich to apel do naszego serca i umysłu, by iść naprzód, by doskonalić swą miłość, by rozwijać wiarę, by nie godzić się na przeciętność i bylejakość.

Modlitwa dnia: Boże,światłości wszystkich narodów, udziel nam trwałego pokoju i spraw, aby w naszych sercach pełnym blaskiem zajaśniało światło prawdy, które oświecało dusze naszych ojców.

Czwartek

1 J 4,19–5,4; Łk 4,14–22a

Słowo Boże: Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Trudno uwierzyć w zapewnienia natchnionego autora, że Boże przykazania nie są ciężkie, że wiara zwycięża świat. Wręcz zupełnie przeciwnie, jesteśmy gotowi sądzić, że wymagają nazbyt wiele. A jednak nie traćmy ufności w to proroctwo, które opisuje przyszłość. Radość z drogi przykazań i zwycięstwo odniesione mocą wiary, będą niewątpliwie naszym udziałem.

Modlitwa dnia: Boże, Ty przez swojego Syna objawiłeś wszystkim narodom blask wiekuistej mądrości, spraw, abyśmy coraz głębiej poznawali chwałę naszego Odkupiciela i doszli do wiecznej światłości.

Piątek

1 J 5,5–13; Łk 5,12–16

Słowo Boże: Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Myślenie o życiu wiecznym nie jest marzeniem wybiegającym w daleką, nieokreśloną przyszłość. Bo pragnienie pozostawania w bliskości Jezusa jest czymś, co realizuje się dziś. Dziś otwierając serce na łaskę, jesteśmy z Chrystusem, a to znaczy, że mamy życie. To biologiczne łatwo zauważyć. To duchowe odczytujemy siłą wiary – brońmy się jednak przed złudzeniami.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, Ty za pośrednictwem gwiazdy objawiłeś narodzenie Zbawiciela świata, udzielaj nam swojego światła, abyśmy coraz głębiej poznawali tę tajemnicę.

Sobota

1 J 5,14–21; J 3,22–30

Słowo Boże: Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. Syn Boży obdarzył nas zdolnością rozumu, byśmy poznawali prawdziwego Boga i Jego Syna. Wysiłek intelektualny to nie tylko zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy budowanie postępu technicznego. Zdolność rozumowania dana jest nam także na służbę wiary, byśmy umieli uzasadnić wybór drogi za Jezusem. Bo tego często wymaga współczesny świat.

Modlitwa dnia: Wszechmogący,wieczny Boże, Ty przez swojego Syna sprawiłeś, że staliśmy się nowym stworzeniem, niech Twoja łaska przekształci nas na wzór Chrystusa, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Twoim bóstwem.

Comments are closed.