Powrót do prawdy o człowieku

KS. ABP HENRYK HOSER ORDYNARIUSZ WARSZAWSKO-PRASKI

Od Renesansu stopniowo eliminowano Kościół jako interpretatora Objawienia, a Bóg przestał być postrzegany jako Ojciec, a zaczął jako demiurg, konstruktor natury. Wiek XIX przyniósł darwinizm biologiczny i społeczny, spojrzenie na człowieka jako byt pozbawiony Boga, zdany na samego siebie. W wieku XX ruch radykalnego feminizmu „wyzwalał” kobiety od roli i misji żony i matki. (…) Do końca lat 80. ubiegłego wieku uformowała się ideologia gender, według której płeć jest bardziej ukształtowana przez kulturę niż naturę. Stąd idea maskulinizacji kobiet i feminizacji mężczyzn, nowej walki klasowej między kobietami i mężczyznami, życie płciowe i seksualne oddzielone od prokreacji, odejście od wierności i trwałości związków. Obecnie walka ta jest narzucana społeczeństwom poprzez wpływy środowisk genderowych w ONZ czy Parlamencie Europejskim. Pod ich wpływem tworzone są dokumenty takie, jak np. Konwencja nt. przemocy wobec kobiet. Skutkiem są próby dekonstrukcji rodziny, zamiany słów „ojciec”, „matka” na „rodzic A i B”. Walczy się z rodziną jako instytucją opresyjną, a nienawiść wobec rodziny łączy się z nienawiścią wobec Kościoła, który broni rodziny. (…) Współcześnie konieczny jest powrót do prawdy o człowieku, o komplementarności kobiety i mężczyzny, prawdy o rodzinie, która istniała i istnieć będzie we wszystkich kulturach.

Fragment wykładu wygłoszonego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w ramach międzynarodowego sympozjum naukowego nt. genderowej rewolucji, 21 II 2013 r.

Comments are closed.