Tydzień liturgiczny

Piąty tydzień wielkanocny 29 IV–4 V 2013

Poniedziałek

1 J 1,5–2,2; Mt 11,25–30

ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY ZE SIENY

Słowo Boże: Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. W Bogu nie ma żadnej ciemności, bo w Bogu nie ma nic z grzechu. Stwórca jest czystym światłem. W naturalny sposób tęsknimy za światłem. Życie w ciemności to prawdziwy dramat. Można powiedzieć konsekwentnie: życie bez Boga to prawdziwy dramat. Tęsknimy za Bogiem, choć nie zawsze ta tęsknota jest wyraźnie sprecyzowana. Jeśli pojawia się tęsknota za sprawiedliwości, miłością, czystością, tym samym jest to tęsknota za Bogiem.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny, rozważając Mękę Pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością ku Tobie, spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy się zjednoczyli z misterium Chrystusa i radowali z objawienia Jego chwały.

Wtorek

Dz 14,19–28; J 14,27–31a

Słowo Boże: Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. Podburzony tłum atakujący i kamienujący Pawła to nic innego jak tak zwana dziś opinia publiczna. Tak naprawdę nikt nie wie, co to znaczy. Czy to opinia większości? Czy to zdanie dziennikarzy? Czy to interes właścicieli mediów? Czy to propaganda polityków? A może wypowiedzi dyżurnych autorytetów? Opinia publiczna… A co na to Pan? To najważniejsze pytanie, o którym nie może nigdy zapomnieć uczeń Chrystusa.

Modlitwa dnia: Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywróciłeś nam życie wieczne; umocnij naszą wiarę i nadzieję, abyśmy z ufnością oczekiwali spełnienia Twoich obietnic.

Środa

Dz 15,1–6; J 15,1–8

Słowo Boże: Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Różne zdania, różne opinie, różne rozwiązania. Wobec konkretnej sytuacji – jak traktować nawróconych pogan – pojawiła się rozbieżność, którą należało sprawnie rozwiązać. To jakby pierwsze pęknięcia we wspólnocie uczniów. Nie powinny nas dziwić. Natomiast winny nas uczyć, jakim sposobem rozwiązać trudność. Nie głosowanie, nie referendum, nie naciski wzajemne, ale zdanie Apostołów jest decydujące. Tę drogę Kościół zachowuje do dziś.

Modlitwa dnia: Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom, zwracaj ku sobie serca Twoich sług, wyzwolonych z ciemności niewiary, i nie dopuść, aby utracili światło Twojej prawdy.

Czwartek

Dz 15,7–21; J 15,9–11

Słowo Boże: Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Czy Prawo jest jarzmem, którego nie sposób udźwignąć? Czyżby Bóg wyprowadził człowieka na jakąś uliczkę bez wyjścia? Nie, to tylko ludzki błąd: Izrael odczytał wymagania, jakie postawił Bóg, ale zapomniał o obietnicy łaski. Skupił się na poprawności swych czynów, ale zapomniał o żywym Bogu. Tak dzieje się i dziś, gdy wciąż myślimy o wymaganiach nam postawionych, a zapominamy o łasce Boga.

Modlitwa dnia: Boże, dzięki Twojej łasce grzesznicy stają się sprawiedliwi, a nieszczęśliwi odzyskują radość, utwierdź w nas dzieło Twojej miłości, strzeż Twoich darów i udziel mocy do wytrwania usprawiedliwionym przez wiarę.

Piątek

Ap 11,19a; 12,1.3–6a.10ab; Kol 1,12–16; J 19,25–27

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

Słowo Boże: Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Maryja-Niewiasta rodzi Zbawiciela, a szatan nigdy nie przestawał walczyć, aby zniweczyć Jej dzieło. Dziś Kościół Dziewica rodzi swoje dzieci mocąchrztu świętego, a szatan nie rezygnuje – każde z dzieci Kościoła pragnie wciągnąć w swoje sieci. Ten przeciwnik człowieka nie zwykł rezygnować z walki o człowieka. A nam nie wolno rezygnować z opieki Maryi-Dziewicy.

Modlitwa dnia: Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju.

Sobota

Dz 16,1–10; J 15,18–21

Słowo Boże: Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go słowami: „Przepraw się do Macedonii pomóż nam!” Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał. Dlaczego Duch nie pozwolił Apostołom udać się do Bitynii, a poprowadził akurat do Macedonii? Być może odpowiedź kryje się w ludzkim sercu. Ludzie błądzący bowiem mogą zachowywać jakąś wewnętrzną uczciwość i wówczas można żywić nadzieję, że Bóg ich znajdzie (jak św. Pawła). Mogą niestety ukrywać w swym sercu przewrotność.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w sakramencie chrztu obdarzyłeś nas życiem nadprzyrodzonym i razem z łaską uświęcającą dałeś nam nadzieję nieśmiertelności, spraw, abyśmy z Twoją pomocą doszli do pełnej chwały.

Comments are closed.