Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (6)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest” (Łk 3,21). W czasie chrztu w Jordanie „Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”(Łk 3,21–22). Pan Jezus przyjął chrzest, znak pokuty, od Jana, który zapowiadał Jego przyjście: „On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16). Przyjęcie chrztu przez Pana Jezusa było publicznym wyznaniem, że przyszedł zbawić świat, składając ofiarę z siebie na krzyżu za nasze grzechy. Wtedy objawiona została tajemnica Trójcy Świętej. Z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany”. Wcielony Syn Boży przyjmuje chrzest, Duch Święty objawia Mu się w postaci gołębicy. Chrzest Janowy, który przyjął Pan Jezus jest wezwaniem, abyśmy odnowili wiarę w Sakrament Chrztu. Zmartwychwstały Jezus odchodząc do Ojca, posłał apostołów na cały świat, aby głosili Ewangelię i udzielali chrztu (por. Mt 28,19). W tym dniu, ale także przyinnych okazjach, przypominajmy sobie i bliskim jakie dary otrzymujemy od Boga w czasie chrztu. Bóg nas oczyszcza z grzechu pierworodnego, napełnia nas swoim życiem, łaską uświęcającą. Stajemy się dziećmi Ojca Niebieskiego, braćmi i siostrami Syna Bożego, świątynią Ducha Świętego. Przez chrzest włączani jesteśmy do wspólnoty Kościoła, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Chrzest dziecka w rodzinie jest okazją, aby rodzice przeżyli na nowo łaskę chrztu, jaki otrzymali przed laty. Spowiedź święta, Komunia w czasie chrztu dziecka, lektura o sakramentach, odnowienie miłości w małżeństwie i rodzinie, pojednanie – stanowi istotny obowiązek rodziców, rodziny i rodziców chrzestnych. Rodzice powinni przypominać dziecku – w miarę jak wzrasta o łasce chrztu. Dobrze jeśli w rodzinie panuje zwyczaj przypominania i przeżywania rocznicy chrztu każdego z członków rodziny. Można też zaprosić rodziców chrzestnych. „Ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury” (KKK 51).

Propozycja postanowienia

W tym roku zaznaczę w kalendarzu rocznicę mojego chrztu, a może także rocznice chrztu bliskich

Comments are closed.