Tydzień liturgiczny

DRUGI TYDZIEŃ ZWYKŁY 21–26 I 2013

Poniedziałek

Hbr 5,1–10; Mk 2,18–22

Słowo Boże: Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. Sprawy Boga i człowieka – najbardziej intymne doświadczenia. Wydaje się, że można te sprawy rozwiązywać bez pomocy kogokolwiek. Czy mogę sam na sam ze swoim Stwórcą ułożyć wszystko, jak trzeba? Nie, bo Pan sam ustanowił kapłanów. Najpierw w Starym Testamencie – by w imieniu ludu składali ofiary. Później dał Syna, który złożył doskonałą ofiarę. Dziś czyni to przez słowo i czyn kapłanów. Ich pośrednictwo jest niezbędne.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybierasz to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić to, co mocne, spraw, abyśmy naśladowali stałość w wierze świętej Agnieszki, męczennicy, której narodziny dla nieba obchodzimy.

Wtorek

Hbr 6,10–20; Mk 2,23–28

Słowo Boże: Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście się nie stali ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Ospałość w wierze – rzadko w takiej sytuacji pojawia się skrucha, poczucie zaniedbania. Łatwo gubimy gorliwość. Zresztą często w oczach wielu nie jest mile widziana. Jeśli już zarzucamy komuś obojętność, to zwykle Bogu. Bo niesprawiedliwość, nędza, przemoc, wojny… Tymczasem Bóg nie zapomniał. I trzeba wciąż doskonalić swą nadzieję: na pewno nie zapomniał. Warto natomiast walczyć z własną ospałością.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdarz nasze czasyswoim pokojem.

Środa

Hbr 7,1–3.15–17; Mk 3,1–6

Słowo Boże: Jezus jest arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. Jak zrozumieć posłannictwo Jezusa Arcykapłana? Natchniony autor sięga do biblijnych przykładów. Melchizedek, tajemnicza postać z czasów Abrahama, jest prototypem Chrystusa. Melchizedek błogosławi, niesie sprawiedliwość i obdarza pokojem – to również program Chrystusa i współczesnych sług ołtarza. Ich nieustannym zadaniem jest błogosławić, wzywać do sprawiedliwości i nieść pokój.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Wincentemu i jego Towarzyszom dałeś udział w męce Chrystusa, spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali ich męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła.

Czwartek

Hbr 7,25–8,6; Mk 3,7–12

Słowo Boże: Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana (…), który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Ileż ofiar trzeba było składać corocznie w jerozolimskiej świątyni, by uczcić Boga i by wypowiedzieć ludzkie przebłaganie za grzechy. Płynęła krew zwierząt obficie, mimo to wciąż powtarzany rytuał nie gwarantował skuteczności. Jezus Chrystus, doskonały Arcykapłan, złożył jedną ofiarę i ta trwa, owocując przez wieki. Trzeba ją przyjąć  i własnym czynem-ofiarą wpisać się w jej skuteczność.

Modlitwa dnia: Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość.

Piątek

Dz 9,1–22; Mk 16,15–18

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA

Słowo Boże: „Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się w drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym”. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok… Gorliwy faryzeusz Szaweł spotyka głęboko wierzącego człowieka. Ten modli się w intencji niedawnego prześladowcy, bo tak odczytał wolę Boga. Wówczas Szaweł zostaje napełniony Duchem Świętym. Odzyskuje wzrok fizyczny. Odzyskuje wzrok duchowy. Jasno rozumie swój błąd, pojmuje nowe zadanie. To prawdziwe przebudzenie ducha. Odtąd nic już nie jest takie jak wcześniej. Wiara przenika wszystko. Dokładnie wszystko.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, obchodzimy dzisiaj Nawrócenie świętego Pawła Apostoła, którego powołałeś do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim narodom, spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii.

Sobota

2 Tm 1,1–8; Łk 10,1–9

Słowo Boże: Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii. Zachęta Apostoła Narodów zaskakuje swoją aktualnością i znakomitym wyczuciem sytuacji społecznej również naszych czasów. Lękliwe chrześcijaństwo jest naszą zgubą. Kompromisowe chrześcijaństwo jest częstokroć zdradą Chrystusa. A przecież wraz z Chrztem otrzymaliśmy charyzmat wiary. Winniśmy cenić sobie wskazania Ewangelii i żyć nimi bez ostentacji, ale też bez lęku.

Modlitwa dnia: Boże, Ty obdarzyłeś apostolskimi cnotami świętych Tymoteusza i Tytusa, spraw przez ich zasługi, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej ojczyzny.

Comments are closed.