Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (37)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego” (Mdr 9,17). Autor Księgi Mądrości przypomina, że mądrość jest darem Bożym. Bez Bożej łaski nie potrafimy poznać zamysłu Bożego, Jego planu dla naszego życia, dla konkretnych decyzji i czynów. Młodzi modlą o mądry wybór współmałżonka. Wielu kieruje się w decyzji o małżeństwie „głosem serca”, a niekiedy jest to przejściowa fascynacja czy pragnienie przeżyć cielesnych. Gdy nie ma mocnej wiary i przekonania o słuszności decyzji, młodzi decydują: „zamieszkajmy razem, a potem… zobaczymy”. Jakie światło daje nam, daje narzeczonym, małżonkom, Pan Jezus? Najpierw radzi roztropność, potrzebne jest poradzenie się ludzi mądrych, ludzi o Bożym duchu, którzy mają miłość i odwagę, by powiedzieć jaka jest Ewangelia. Pan Jezus mówi, że ktoś, kto buduje wieżę, najpierw się zastanawia, oblicza. Podobnie król, który przygotowuje się do bitwy, rozważa, czy wyruszyć do walki, czy raczej prosić o warunki pokoju (por. Łk 14,31–32). Nie ma wierności powołaniu, także małżeńskiemu, bez gotowości niesienia krzyża: „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem” (Łk 14,27). Aby przyjąć krzyż, przeciwności, wymagania, które stawia Pan Jezus, trzeba szukać siły w codziennej, samotnej i wspólnej modlitwie. Pan Jezus przypomina, że miłość do Niego i Jego Ewangelii trzeba stawiać wyżej, niż miłość do ojca, matki, dzieci i do siebie: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem” (Łk 14,26). Co znaczy „mieć w nienawiści”? Znaczy: „mniej kochać niż Pana Jezusa”, lub inaczej: „kochać w Jezusie”. W podejmowaniu decyzji, w ocenie swego życia, w postawie wobec bliźnich pomocna jest pamięć o przemijaniu, śmierci i Bożym sądzie: „Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca” (Ps 90,12). „Wiara polega na gotowości otwarcia się na wciąż nową przemianę dokonywaną przez Boże wezwanie” (enc. Lumen fidei, p. 13).

Propozycja postanowienia

Zastanowię się, czy ważne decyzje łączę z myślą o przemijaniu, śmierci i wieczności?

Comments are closed.