Tydzień liturgiczny

DWUDZIESTY ÓSMY TYDZIEŃ ZWYKŁY 14–19 X 2013

Poniedziałek

Rz 1,1–7; Łk 11,29–32

Słowo Boże: Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Paweł przypomina: Jezus, który zmartwychwstał, udzielił mu łaski powołania na urząd apostolski. Wierzymy, że Jezus jest Panem, że narodzony z Maryi króluje nad całym światem jako Zwycięzca. Ale to dopiero pierwszy krok. Trzeba także wierzyć, że Jezus wzywa. Nasz Pan ma prawo postawić człowiekowi zadanie. I to jest jedyny mandat usprawiedliwiający nasze czyny i dążenia. Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, ześlij na nas Ducha, którym w szczególny sposób obdarzyłeś świętą Małgorzatę Marię, abyśmy poznali przekraczającą wszelką wiedzę miłość Chrystusa i mieli udział w pełni życia Bożego.

Wtorek

Rz 1,16–25; Łk 11,37–41

Słowo Boże: Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że (poganie) nie mogą się wymówić od winy. Pierwszym sposobem ukazania siebie samego Bóg uczynił cały świat. Bowiem z obserwacji materii i zjawisk w niej zachodzących człowiek winien dojść do podstawowego wniosku: istnieje Stwórca. Czy można nie odczytać tego pierwszego słowa Boga do człowieka? Tak. Przyczyna jednak tkwi nie w zawiłościach Bożego działania, lecz w tym, że często zniszczeniu uległo ludzkie sumienie.

Modlitwa dnia: Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, aby wskazywała Kościołowi drogę do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili duchową nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości.

Środa

Rz 2,1–11; Łk 11,42–46

Słowo Boże: Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. To, że ktoś nie usłyszał wprost Dobrej Nowiny, nie oznacza, że jest usprawiedliwiony w swej niewiedzy. Bo niewiedza niewiedzy nierówna. Istnieje wszak niewiedza zawiniona. Trzeba badać własne sumienie, czy nie ma w nas zatwardziałości, to jest jakiegoś uporu, złego przyzwyczajenia czy niechęci wobec zadań nam stawianych – są to bowiem postawy, które zamykają serce wobec słowa Bożego.

Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących niedostatek.

Czwartek

Rz 3,21–29; Łk 11,47–54

Słowo Boże: Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi… Każdy musi sobie postawić fundamentalne pytanie: z jakiego tytułu dostępujemy usprawiedliwienia? Jeśli byłoby to skutkiem naszych wspaniałomyślnych czynów, wówczas mielibyśmy powód do chluby. Tymczasem Bóg udziela łaski usprawiedliwienia darmo – to czysty dar udzielony w nadmiarze i bez naszych zasług! Tu nie można się chlubić. Pozostaje wdzięczność. Bezgraniczna.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, było dla nas źródłem męstwa w wierze.

Piątek

2 Tm 4,9–17a; Łk 10,1–9

ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY

Słowo Boże: Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania… W pierwszej mojej obronie nikt nie stanął przy mnie, ale mię wszyscy opuścili… Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie… Różne etapy naszej drogi życiowej możemy przechodzić bez oglądania się na innych. Ale wystarczy jedna „słabsza” chwila, by odczuć cały ciężar utrapienia, i wówczas nie sposób postawić następnego kroku bez pomocy kogoś z zewnątrz. Przyznajmy się wobec siebie, że potrzebujemy pomocy. Umiejmy również wyznać to wobec innych. Proste słowo „potrzebuję cię” głęboko otwiera ludzkie serca.

Modlitwa dnia: Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Łukasza, aby przez swoje słowa i pisma objawił misterium Twojej miłości do ubogich, spraw, niech Twoi wyznawcy mają jedno serce i jedną duszę, a wszystkie ludy niech oglądają Twoje zbawienie.

Sobota

Rz 4,13.16–18; Łk 12,8–12

Słowo Boże: Jemu (Abraham) uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych, i to co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było napisane: „Takie będzie twoje potomstwo”. Apostoł Narodów stwierdza, że Bóg jest tym, który „to co nie istnieje, powołuje do istnienia”. Jeśli dziś coś istnieje to dlatego, że Bóg tak chce. Jakiekolwiek  sprawy naszego życia, choć wydaje się, że są zdeterminowane szeregiem widocznych i ukrytych przyczyn, tak naprawdę zależą od jednego – od woli Boga. A jeśli tak, to należy bezwzględnie ufać Jego słowu, które objawia Jego świętą wolę.

Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości i obrońcą ludzkiej godności; spraw, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem żyjąc w prawdziwej wolności, umieli zło dobrem zwyciężać.

Comments are closed.