Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (43)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Wszelkie Pismo, od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” – pisze św. Paweł Apostoł w Drugim Liście do Tymoteusza (2 Tm 3,16–17). Na podstawie tego fragmentu Pisma Świętego można by przedstawić naukę objawioną o małżeństwie i rodzinie, zasady życia domowego i reguły pracy nad sobą. Nauka Boża zawarta w PiśmieŚwiętym jest „pożyteczna do nauczania…, do poprawiania”. Prawda Boża zawarta w naturze i w Objawieniu, dotycząca małżeństwa i rodziny, jest obecnie zniekształcana, odrzucana, nawet wyśmiewana – jako nienowoczesna i nieżyciowa. Tym bardziej trzeba wracać do Słowa Bożego o człowieku, miłości, trwałości małżeństwa, świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Pismo Święte pomaga człowiekowi w tym, aby „był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3,17). Czytanie Pisma Świętego, indywidualne czy wspólnotowe, dzielenie się z członkami rodziny tym, jak odnosimy Boże Słowo do swego sumienia, do własnych pragnień i decyzji, do wypełniania zadań związanych z powołaniem – to ważny obowiązek rodziny i jej członków, to wielki dar dla rodziny i ważna pomoc w przezwyciężaniu wszelkich trudności i pokus w życiu rodzinnym. Nie tylko do osób duchownych odnoszą się słowa Apostoła: „głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz” (2 Tm 4,1–2). To polecenie św. Pawła odnieśmy do każdego ochrzczonego, do każdego małżeństwa i rodziny. W rodzinie potrzebna jest pokora, cierpliwość i wytrwałość: „w porę i nie w porę… podnieś na duchu”. Czytanie, słuchanie, rozważanie Pisma Świętego jest owocem naszej wiary, a zarazem wiarę umacnia. Słowo Boże uczy nas ufnej i wytrwałej modlitwy, jak kobieta z przypowieści, która przychodziła do sędziego, jak Aaron i Chur, którzy wspierali modlącego się Mojżesza (Łk 18,1–8; Wj 17,8–13). W encyklice Lumen fidei Ojciec Święty Franciszek przypomina słowa św. Pawła: „wiara rodzi się z tego, co się słyszy” (Rz 10,17) oraz dla „skłonienia… do posłuszeństwa wierze” (Rz 16,26).

Propozycja postanowienia

Przy modlitwie wieczornej, przy różańcu, poświęćmy pięć minut na czytanie Pisma Świętego.

Comments are closed.