Tydzień liturgiczny

TRZYDZIESTY PIERWSZY TYDZIEŃ ZWYKŁY 4 – 9 XI 2013

Poniedziałek

Rz 11,29–36; Łk 14,12–14

Słowo Boże: O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Bywają długie chwile spokojnych rozważań i wyciszonych modlitw. Ale w pewnym momencie przychodzi odkrycie, które chce się niemal wykrzyczeć na całe gardło, bo czujemy jak ono jest ważne. Apostoł w taki właśnie sposób daje wyraz uznania wielkości Bożego zamysłu wobec człowieka. Stwórca nie ma doradców, nie ma partnerów. Ma miłość, która jest tworzywem – z niej powstało stworzenie, z niej odkupienie.

Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, zachowaj w Twoim ludzie ducha, który ożywiał świętego Karola Boromeusza, biskupa, aby Kościół nieustannie się odnawiał i upodabniając się do Chrystusa, ukazywał światu Jego prawdziwe oblicze.

Wtorek

Rz 12,5–16a; Łk 14,15–24

Słowo Boże: Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej bądźcie nawzajem życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Zestawione przez Apostoła zachęty mogą stanowić punkt wyjścia w rachunku sumienia. Nieraz brakuje nam inspiracji co do sposobu weryfikacji swego postępowania. Oto tu jest szereg konkretnych wskazań na drogę przez codzienność. Modlitwa, w której prowadzeni łaską Bożą poszukujemy prawdy o swoim postępowaniu, winna być codziennym zwyczajem.

Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz.

Środa

Rz 13,8–10; Łk 14,25–33

Słowo Boże: Albowiem przykazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. Tysiące przepisów prawa cywilnego, karnego, budowlanego… Wcześniej 613 przepisów faryzejskich. Jeszcze wcześniej 10 przykazań Bożych. Wreszcie ostateczna synteza: przykazanie miłości. Otrzymując szereg szczegółowych wskazań, zmierzajmy ku nauczeniu się jednego: jak kochać. Powróćmy do początku, do Boga miłości. W miłości jest fundament wszelkich zasad.

Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz.

Czwartek

Rz 14,7–12; Łk 15,1–10

Słowo Boże: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie; jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Istnieje wyraźna prawidłowość: im bardziej już tu na ziemi należymy do Chrystusa, tym bardziej po śmierci będziemy z Nim złączeni. Jedno staranie winno ożywiać nasze serce: by każdą czynność podejmować w jedności z Chrystusem. Potrzebna jest prośba o Boże błogosławieństwo dla każdej czynności. Tu jest też miejsce na modlitwę ofiarowania swego trudu Bogu.

Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz.

Piątek

Rz 15,14–21; Łk 16,1–8

Słowo Boże: A niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który stara się przypomnieć wam pewne sprawy na mocy danej mi przez Boga łaski. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej. Czy Apostoł ma prawo stawiać poważne wymagania? Tak, bo urząd swój otrzymał od samego Chrystusa. „Czyją mocą to czynisz?” – zapytano kiedyś Jezusa. To samo pytanie pojawia się dziś. Dlatego sprawujący urząd apostolski winni dobrze wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Bożego, a słuchający nie mogą zapomnieć, że otrzymują coś o wiele więcej niż słowo ludzkie.

Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz.

Sobota

1 Kor 3,9b–11.16–17; J 2,13–22

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Słowo Boże: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Nie można wyraźniej przypomnieć człowiekowi o tym, że jest odpowiedzialny za swoje życie, niż to uczynił Paweł, pisząc do uczniów w Koryncie, że są świątynią Ducha Świętego. Duch miłości pragnie odbierać cześć w miejscu sobie poświęconym – w ludzkim sercu, które od chrztu do Niego należy. Chce być zauważany i słuchany. Pragnie być Duchem-Stwórcą, tworzącym kształt naszego życia.

Modlitwa dnia: Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię twojej chwały, pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś, aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem.

Comments are closed.