Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (48)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pan Jezus przybliżał swoją godność i posłannictwo w różnych obrazach. Nazywał siebie Dobrym Pasterzem, Bramą, Drogą, Światłem, krzewem winnym. Przed Piłatem wyznał, że jest królem. Wyjaśnił, że Jego królestwo nie jest z tego świata (por. J 18,36). Gdy Pan Jezus nakarmił tłumy chlebem, próbowano Go obwołać królem. Gdy umierał na krzyżu „lud stał i patrzył” (Łk 23,35). Członkowie Wysokiej Rady i żołnierze szydzili z Niego: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie” (Łk 23,37). Pozostał na krzyżu i obiecał skruszonemu łotrowi: „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,43). Jest Królem Wszechświata, Zbawicielem, który umarł na krzyżu za grzechy świata i otworzył nam niebo. Św. Paweł pisze, że Ojciec Niebieski „uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów” (Kol 1,13–14). Chrystus, Wcielony Syn Boży, jest „obrazem Boga niewidzialnego… wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Kościoła… Zechciał Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia… i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą… wprowadziwszy pokój przez Krew Jego Krzyża” (Kol 1,15–20). Co to znaczy, że Chrystus jest Królem rodzin? Są chrześcijanie, którzy chcieliby, aby Chrystus królował w rodzinach, w społeczeństwie, broniąc skutecznie trwałości małżeństw, wychowania dzieci, pomyślności rodzin. Wielu wciąż pyta, dlaczego tak wiele cierpienia w rodzinach, często zawinionego przez małżonków czy innych członków rodzin: zdrada, nadużywanie alkoholu, egoizm i pycha, lekkomyślność i nieodpowiedzialność, uleganie modnym, niechrześcijańskim wzorom, usuwanie Chrystusa, Jego nauki i Jego Krzyża z codziennego życia w rodzinie? Chrystus jest Królem, bo jest Synem Bożym, Zbawicielem. Pragnie, byśmy przyjęli Go i Jego Królestwo. On zwyciężył świat, ale wciąż nam przypomina, że jest Królem ukrzyżowanym, prowadzącym swoich uczniów wąską i stromą drogą Ewangelii do domu Ojca. „Zwracamy się w modlitwie do Maryi, Matki Kościoła i Matki naszej wiary: Matko, wspomóż naszą wiarę!” (enc. Lumen fidei – Światło wiary, 60).

Propozycja postanowienia

Codziennie będę się modlił za zmarłych, a wtedy pomyślę też o swojej śmierci.

Comments are closed.