Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (7)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Św. Paweł, pisząc List do Koryntian, podkreśla, że pisze „do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości” (1 Kor 1,2). Zostaliśmy uświęceni przez Wcielenie, przez Krew Jezusową, przez Zesłanie Ducha Świętego. Udział w świętości Boga otrzymaliśmy w Chrzcie świętym. Każdy ochrzczony, wierzący w Boga, może powiedzieć: „zostałem uświęcony w Jezusie Chrystusie”. Małżonkowie zostali uświęceni nie tylko przez Chrzest, Eucharystię i Bierzmowanie, ale także w czasie zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Przez ten sakrament jedności i miłości małżonkowie zostają włączeni w miłość Chrystusa do Kościoła. Nie tylko w sakramentach Bóg nas uświęca, ale przez Jego słowo, gdy się modlimy, gdy służymy bliźnim, radujemy się i cierpimy. Apostoł mówi, że ci, którzy zostali uświęceni, są też powołani do świętości. Dar Boży jest zadaniem. Każdy chrześcijanin, małżonkowie i rodzice również, jest powołany do świętości, czyli do życia w łasce uświęcającej, do życia w przyjaźni z Bogiem i do życia wiecznego w niebie. „Oto przychodzę… Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże” (Ps 40,9). Powołanie do świętości realizujemy stale zastanawiając się, jaka jest wola Boża, czego Bóg od nas wymaga. W małżeństwie i rodzinie pomagamy sobie nawzajem odkrywać Boże wezwania i realizować je. Pomagamy sobie przez przykład, zachętę, upomnienie, modlitwę, wspólne czytanie Pisma Świętego, przez pokutę. Realizujemy powołanie do świętości naśladując Jana Chrzciciela, który widząc nadchodzącego Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1,29). W konkretnej sytuacji wskazujemy na Pana Jezusa, Jego obecność i Jego wolę. Bł. Jan Paweł II przypominał, że dla większości mężczyzn i kobiet wolą Bożą jest życie małżeńskie i rodzinne. Dla niektórych powołaniem jest życie w celibacie lub życie samotne w świecie. „Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby wyrażania i przeżywania jedynej Tajemnicy Przymierza Boga ze swym ludem… Małżonkowie chrześcijańscy mają prawo oczekiwać od osób bezżennych… świadectwa dozgonnej wierności swemu powołaniu… (są osoby), które z przyczyn niezależnych od swej woli nie mogły wstąpić w związki małżeńskie” (Familiaris consortio, 16).

Propozycja postanowienia

Zastanowię się nad tym, jak często rozmawiamy w rodzinie o powołaniu wszystkich ochrzczonych do świętości.

Comments are closed.