Z nauczania Ojca Świętego

BIERZMOWANIE – BY DUCH ŚWIĘTY KIEROWAŁ NASZYM ŻYCIEM

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie, 29 stycznia br.

Fot. L’Osservatore Romano

Drodzy bracia i siostry!
W tej trzeciej katechezie o sakramentach zastanowimy się nad Bierzmowaniem, które należy pojmować wraz z Chrztem, z którym jest nierozerwalnie związany. Te dwa sakramenty, wraz z Eucharystią, tworzą wyjątkowe wydarzenie zbawcze nazywane „wtajemniczeniem chrześcijańskim” – w którym jesteśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, i stajemy się nowymi stworzeniami i członkami Kościoła. Właśnie dlatego początkowo te trzy sakramenty były sprawowane w jednym wydarzeniu, na zakończenie procesu katechumenalnego, zazwyczaj podczas Wigilii Paschalnej. W ten sposób przypieczętowywano proces kształtowania i stopniowego włączania do wspólnoty chrześcijańskiej, który mógł trwać nawet kilka lat. Czyniono krok za krokiem, aby dotrzeć do Chrztu, następnie Bierzmowania i Eucharystii. Powszechnie mówi się o sakramencie „Krzyżma”, słowo, które oznacza „namaszczenie”. I rzeczywiście, przez olej nazywany „krzyżmem świętym” zostajemy upodobnieni, w mocy Ducha Świętego do Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym „Namaszczonym”, „Mesjaszem”, „Świętym Boga”. (…) Określenie „konfirmacja” – umocnienie – przypomina nam, że sakrament ten przynosi wzrost łaski chrzcielnej: ściślej jednoczy nas z Chrystusem; udoskonala naszą więź z Kościołem; udziela nam specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary, do wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża. Dlatego trzeba się zatroszczyć, aby nasze dzieci, nasza młodzież otrzymała ten sakrament. (…) Oczywiście ważne jest zapewnienie kandydatom do Bierzmowania dobrego przygotowania, które powinno zmierzać, by ich doprowadzić do osobistego przylgnięcia do wiary w Chrystusa i obudzić w nich poczucie przynależności do Kościoła. Bierzmowanie, tak jak każdy sakrament, nie jest dziełem ludzi, ale dziełem Boga, który troszczy się o nasze życie, aby nas kształtować na obraz Jego Syna, aby nas uczynić zdolnymi do miłowania tak, jak On. Bóg czyni to wylewając swego Ducha Świętego, którego działanie przenika całą osobę i całe życie, co ukazuje się w siedmiu darach: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Te dary otrzymujemy od Ducha Świętego właśnie w sakramencie Bierzmowania. Zamierzam im poświęcić katechezy, które nastąpią po tych obecnych, o sakramentach. (…) Drodzy bracia i siostry, pamiętajmy, że wszyscy otrzymaliśmy Bierzmowanie! Pamiętajmy o tym przede wszystkim, aby dziękować Panu za ten dar, a także, by Go prosić o pomoc, żebyśmy żyli jako prawdziwi chrześcijanie, zawsze kroczyli z radością Ducha Świętego, który został nam dany.

Comments are closed.