Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (19)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Panie, nie stój z daleka; pomocy moja, spiesz mi na ratunek” (Ps 22,20) – ta modlitwa Psalmisty jest bardzo bliska każdemu z nas. Wielu ludzi żyjących w małżeństwie i rodzinie woła w swej bezradności: „pomocy moja, śpiesz mi na ratunek”. Cząstką naszego życia jest trud, niepowodzenia, klęska. Niekiedy przyczyną naszego cierpienia są nasze grzechy, czasem – grzechy naszych bliskich. Są sytuacje, z jakimi sobie nie radzimy, a w których nie możemy powiedzieć, że ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Z wiarą powtarzamy: „spiesz mi na ratunek”. Prorok Izajasz uczy: „Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące” (Iz 50,4). Trzeba się modlić, w każdym powołaniu, o język, o dar słowa, by przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. W wielu rodzinach albo jest krzyk, obrażające słowa, albo pełne żalu, buntu, gniewu, milczenie. Jeśli przyjdę z pomocą bliźniemu przez słowo krzepiące, wtedy to pokrzepienie wróci do mnie. Izajasz mówi: „Pan Bóg otworzył Mi ucho… Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie” (Iz 50,4–5). Módlmy się o łaskę słuchania: Bożego słowa, łaskę słuchania, gdy drugi człowiek mówi i o dar słuchania Boga, który przemawia w naszym sumieniu. „Mów, Panie, sługa Twój słucha” – ta modlitwa niech wyraża naszą gotowość wsłuchiwania się w głos Boga i postawę posłuszeństwa wobec Bożej woli. Czy słucham cierpliwie męża, żony? Czy słucham, kiedy mówią łzy dorastającego dziecka? Czy staram się zrozumieć, współczuć i wymagać z pokorą? „Rodzice winni ufnie i z odwagą kształtować w dzieciach istotne wartości życia ludzkiego. Dzieci winny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr materialnych, przyjmując prosty i surowy styl życia, w głębokim przekonaniu, że więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada” (Familiaris consortio, 37).

Propozycja refleksji

Czy w trudnej sytuacji patrzę z wiarą na Pana Jezusa ukrzyżowanego, słuchając, co do mnie mówi?

Comments are closed.