Z nauczania Ojca Świętego

WIĘŹ Z BOGIEM – PODSTAWĄ MAŁŻEŃSTWA

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie, 2 kwietnia br.

 

Fot. L’Osservatore Romano

Drodzy Bracia i Siostry!
Dzisiaj kończymy cykl katechez o sakramentach, mówiąc o małżeństwie. Sakrament ten prowadzi nas do istoty Bożego planu, który jest planem przymierza Boga ze swoim Ludem, z nami wszystkimi, planem komunii. Na początku pierwszej księgi Biblii, Księgi Rodzaju, ukoronowaniem opisu dzieła stworzenia są słowa: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę… Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją  łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. (…) Jesteśmy stworzeni by kochać, jako odblask Boga i Jego miłości. A w jedności małżeńskiej mężczyzna i kobieta realizują to powołanie w znaku wzajemności oraz pełnej i ostatecznej komunii życia. (…) Małżeństwo jest bardzo pięknym obrazem miłości Boga z nami. Także Bóg jest bowiem w

Do Polaków Ojciec Święty powiedział:
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Rocznica śmierci błogosławionego Jana Pawła II,
przypadająca dzisiaj, kieruje naszą myśl do dnia jego kanonizacji, którą będziemy
przeżywali na koniec tego miesiąca. Niech oczekiwanie na to wydarzenie będzie dla
nas okazją do duchowego przygotowania się i ożywienia dziedzictwa wiary, jakie
nam zostawił. Naśladując Chrystusa, był on dla świata niezmordowanym głosicielem
Bożego słowa, prawdy i dobra. Świadczył dobro nawet swoim cierpieniem. To
było nauczanie jego życia, na które Lud Boży odpowiedział wielką miłością i czcią.
Niech jego wstawiennictwo umocni w nas wiarę, nadzieję i miłość. W dniach tego
przygotowania niech was wspiera moje Apostolskie Błogosławieństwo.

istocie komunią: trzy Osoby Boże: Ojciec, Syn i Duch Święty żyją od zawsze i na zawsze w doskonałej jedności. To właśnie jest tajemnicą małżeństwa: Bóg czyni z dwojga oblubieńców jedno jedyne istnienie – Biblia powiada „jedno ciało”. Tak bardzo intymna jest jedność kobiety i mężczyzny w małżeństwie. Na tym właśnie polega tajemnica małżeństwa. Miłość Boga, odzwierciedlająca się w małżeństwie, w parze, postanawiającej żyć wspólnie. Dlatego mężczyzna opuszcza dom swoich rodziców, by zamieszkać wspólnie z żoną i łączy się z nią tak ściśle, że stają się – jak mówi Biblia – jednym ciałem. (…) Mężczyzna i kobieta przez swoją miłość są konsekrowani. Rzeczywiście małżonkowie, na mocy sakramentu, otrzymują prawdziwą i właściwą sobie misję, gdyż mogą ukazywać, począwszy od rzeczy prostych, zwyczajnych, miłość jaką Chrystus miłuje swój Kościół, nieustannie  dając za niego Swe życie, w wierności i służbie. Naprawdę zadziwiający jest ten plan, jaki jest nierozerwalnie związany z sakramentem małżeństwa! Realizuje się on w prostocie, a także kruchości ludzkiej kondycji. Dobrze wiemy jak wiele trudności i prób zaznaje życie dwojga małżonków… Ważne jest utrzymywanie żywej więzi z Bogiem, która jest podstawą więzi małżeńskiej. Prawdziwa więź jest zawsze więzią z Panem. Kiedy rodzina się modli, to można utrzymać więź. Kiedy małżonek modli się za żonę, a małżonka za męża, to więź ta staje się mocna. Jedno modli się za drugie. To prawda, że w życiu małżeńskim jest wiele trudności. Problemy z pracą, fakt, że pieniądze nie wystarczają, dzieci napotykają na problemy. Tak wiele trudności, że często mąż i żona stają się zdenerwowani i kłócą się między sobą. Dlatego zawsze zalecam małżonkom, by nigdy nie kończyli dnia, w którym się pokłócili, bez pojednania. (…) Życiu małżeńskiemu pomagają trzy słowa: czy mogę?, dziękuję, przepraszam. Z tymi trzema słowami, z modlitwą mąż za żonę, żona za męża i nieustannym pojednaniem, zanim zakończy się dzień małżeństwo będzie się rozwijało. Trzy magiczne słowa, modlitwa i zawsze zawieranie pokoju. Niech Pan wam błogosławi i módlcie się za mnie.

Comments are closed.