Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (27)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Prawda o Bogu w Trójcy Przenajświętszej tanowi centrum naszej wiary. Codziennie rozpoczynamy dzień w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wypowiadamy nasze uwielbienie: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Kapłan błogosławiący nowych małżonków, którzy udzielają sobie Sakramentu Małżeństwa, wyznaje wiarę w Boga w Trójcy Osób. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty jest Stwórcą i Zbawcą, Początkiem i Celem wszystkiego. Bóg Trójjedyny jest światłem małżeństwa i rodziny, wzorem dla wspólnoty rodzinnej, fundamentem miłości i jedności, ostatecznym kresem historii. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). W rodzinie wiara jest przekazywana. Wiara jest darem Bożym, a także postawą człowieka, który współpracuje z łaską Bożą. Rodzina zbudowana na wierze ma mocny fundament. Wiara jest skałą; na tej skale budowanie jest trwałe. Św. Paweł przekazuje nam wezwania, które możemy odnieść do małżeństwa i rodziny: „Radujcie się” (2 Kor 13,11) – rodzina jest miejscem radości, szczególnie dla dzieci. Jest to radość, która ma swe źródło w Bogu w Trójcy Świętej. „Dążcie do doskonałości” – realizacja powołania do świętości łączy małżonków i rodzinę z Bogiem, oraz łączy wszystkich ze sobą. „Pokrzepiajcie się na duchu” – modlitwą, dobrym słowem, postawą. „Jedno myślcie” – ludzie różnią się między sobą, ale jedność jest zawsze możliwa. „Pokój zachowujcie” – o pokój serca, zaufanie Bogu i ludziom, trzeba się modlić i starać. „Kościół objawia rodzinie chrześcijańskiej jej prawdziwą tożsamość, to, czym ona jest i czym powinna być wedle zamysłu Pana” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 49)..

Propozycja postanowienia

Zachowujmy zwyczaj błogosławienia siebie nawzajem, czyniąc znak Krzyża i wymawiając Osoby Trójcy: małżonkowie, rodzice wobec dzieci.

Comments are closed.