Z nauczania Ojca Świętego

NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas modlitwy „Anioł Pański” w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na placu św. Piotra w Watykanie, 8 grudnia br.

Drodzy Bracia i Siostry, Dobrego święta! Przesłanie dzisiejszej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny można streścić w słowach: wszystko jest łaską, wszystko jest darem Boga i Jego miłości względem nas. Anioł Gabriel nazywa Maryję „pełną łaski” – nie ma w niej miejsca dla grzechu, ponieważ Bóg wybrał Ją przed wiekami na Matkę Jezusa, i zachował Ją od grzechu pierworodnego.  A Maryja odpowiada na łaskę i powierza się jej, mówiąc aniołowi: „Niech Mi się stanie według twego słowa!”. Nie mówi: „Zrobię tak, jak powiedziałeś!”, ale: „Niech Mi się stanie….”. A Słowo stało się ciałem w Jej łonie. Także my jesteśmy wezwani do słuchania Boga, który do nas mówi i przyjęcia Jego woli; według logiki Ewangelii nic nie jest bardziej skuteczne i owocne, jak wysłuchanie i przyjęcie Słowa Pana! Które przychodzi z Ewangelii, Biblii. Pan mówi do nas zawsze. Postawa Maryi z Nazaretu ukazuje nam, że byt uprzedza czyn, i że trzeba pozwolić Bogu działać, aby być naprawdę takimi, jakimi On nas pragnie mieć. To On w nas czyni tak wiele cudów. Maryja nasłuchuje, ale nie jest bierna. Tak jak na poziomie fizycznym otrzymuje moc Ducha Świętego, ale następnie daje ciało i krew Synowi Bożemu, który w Niej się tworzy, tak na płaszczyźnie duchowej przyjmuje łaskę i odpowiada na nią z wiarą. (…) Tak jak Maryja zostaje pozdrowiona przez św. Elżbietę jako „błogosławiona między niewiastami”, tak też i my od zawsze jesteśmy „błogosławieni”, to znaczy umiłowani i dlatego „wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani”. Maryja została zachowana, natomiast my zostaliśmy zbawieni, przez chrzest i wiarę; jednakże wszyscy, zarówno Ona, jak i my, przez Chrystusa „ku chwale majestatu swej łaski”, tej łaski, którą Niepokalana została wypełniona całkowicie. W obliczu miłości, miłosierdzia, Bożej łaski rozlanej w naszych sercach, narzuca się jedna jedyna konsekwencja: darmowość. Nikt nie może kupić zbawienia. Zbawienie jest darmowym darem Pana, darmowym darem, że Pan w nas wstępuje i w nas mieszka. Tak jak darmo otrzymaliśmy, tak też jesteśmy wezwani, by darmo dawać; na wzór Maryi, która zaraz po przyjęciu zwiastowania anioła poszła, by dzielić dar płodności z krewną Elżbietą. Bo jeśli wszystko zostało nam dane, to wszystko powinno być oddane innym. (…) Uczmy się od Maryi, która nieustannie kierowała swoje spojrzenie ku swojemu Synowi.

Comments are closed.