Władza w Ewangelii (2)

Herod Wielki

Ks. Edward Staniek

Św. Mateusz adresował swą Ewangelię głównie do Żydów mieszkających na terenie Palestyny. Odsłania zatem spełnienie przepowiedni mesjańskich, obecnych w Starym Testamencie. Przy tej okazji ukazuje jeden z rysów portretu Heroda, miejscowego władcy, który liczył się z rzymskim cesarzem Augustem: Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny (Mt 2,1–12). To wydarzenie jest odnotowane tylko w Ewangelii. Herod Wielki jest jednak postacią dobrze znaną z innych źródeł historycznych, zwłaszcza dzieł Józefa Flawiusza. Zasłużył na tytuł Wielki, bo dokonał zdumiewających dzieł, nawet wznoszone przez niego budowle imponowały przez wieki. Miał jednak porywczy charakter i był szczególnie wrażliwy na zagrożenie swej władzy. Spotkanie Mędrców z Jezusem przeszło do historii, a ich groby przez ponad tysiąc lat były otaczane szacunkiem. Herod zareagował na ich pytanie i poprosił ich o informację dotyczącą domu, w którym mieszkała Święta Rodzina w Betlejem. Oni jednak posłuchali anioła, a nie władcy. To jeden z ważnych elementów życia wiarą. Posłuszeństwo Bogu jest ważniejsze niż posłuszeństwo mającym władzę.

Comments are closed.